Rozstrzygnięcie konkursów na dyrektora

 

W dniu 15-16 lipca 2010r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektora, w wyniku których wyłoniono kandydatów:

 

1/ Pani Elżbieta Ciechanowicz -Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowie;

 

2/ Pani Iwona Murzyn - Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach;

 

3/ Pani Elżbieta Okrucińska -Gimnazjum im. Ks. J. Twardowskiego w Ostródzie;

 

4/ Pani Bożena Biesiekirska- Szkoły Podstawowej im. J.K. Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie.

 

                                    Wójt   Gminy  Ostróda

ogłasza  konkurs  na  kandydata na stanowisko

 

Dyrektora

 

Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie

Szkoły Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego  w Pietrzwałdzie

Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych  Jabłonkach

Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie

 

  1.  

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół  i  rodzajach  publicznych  placówek

/Dz.U Nr 184, poz. 1436/.

 

Oferty osób przystępujących do  konkursu  powinny  zawierać:

1/  uzasadnienie przystąpienia do konkursu  oraz  koncepcję  funkcjonowania  i  rozwoju  

     publicznego szkoły,

2/  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego

     lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo,

3/  życiorys z opisem  przebiegu  pracy  zawodowej, zawierający  w szczególności    

     informację  o:

      -  stażu  pracy  pedagogicznej - w przypadku  nauczyciela   albo

      -  stażu  pracy  dydaktycznej  - w przypadku  nauczyciela  akademickiego, albo

      -  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

          niebędącej  nauczycielem,

4/  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

     dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego  stażu pracy, o którym mowa

     w  pkt. 3

5/  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

     dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu

     ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z

     zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 

     zarządzania oświatą,

6/  zaświadczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

     stanowisku  kierowniczym,

7/  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie

     dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8/  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

     przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9/  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

     z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy

     z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

     publicznych  / Dz.U. z 2005r., Nr 14, poz. 114, z późn. zm./ lub w art.147 ust.1 pkt.4

     ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  /Dz.U. z 2003r., Nr 15,

     poz. 148, z późn. zm./,

10/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy

      z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

      bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  /Dz.U. z 2007r.,

      Nr 63, poz. 425, z późn. zm./,

11/ oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania

      stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12/ oryginał lub poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny

      pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela

      akademickiego,

13/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76

      ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006r., Nr 97,

      poz. 674, z późn. zm./ lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia27 lipca 2005r. - Prawo

      o szkolnictwie wyższym /Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm./ - w przypadku

       nauczyciela i nauczyciela  akademickiego,

14/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni

      praw publicznych - w przypadku osoby niebędacej nauczycielem,

15/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

      zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  /Dz.U.

      z 2002r., Nr 101, poz.926 z  późn. zm./ w celach  przeprowadzenia konkursu

      na  stanowisko  dyrektora;

     

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z  podanym adresem  zwrotnym
i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko  dyrektora .........................im.................w .................” w terminie  do dnia 01 lipca 2010r. do godziny 15:00, na adres:  Urząd  Gminy Ostróda,

ul. Jana III Sobieskiego 1.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez  Wójta  Gminy Ostróda.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania  konkursowego kandydaci  zostaną

powiadomieni indywidualnie.

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.06.2010, ostatnia aktualizacja: 02.09.2010, odsłon: 1 373


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302178
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości