www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608919
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Uchwała Nr VII/69/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 3 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w miejscowości Górka dotycząca zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych o charakterze nieuciążliwym

Warmi.99.12.86

UCHWAŁA Nr VII/69/99

Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 3 lutego 1999r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w miejscowości Górka dotycząca zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych o charakterze nieuciążliwym.
(Olsztyn, dnia 10 marca 1999 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm./ RADA GMINY w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w miejscowości Górka dotyczącą zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych o charakterze nieuciążliwym.

  1. Zmiana planu składa się z następujących elementów:
  1. ustaleń zmiany planu stanowiących treść niniejszej uchwały.
  2. rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ujęte w ustaleniach planu określenia i symbole oznaczają:

  1. "Rysunek zmiany planu" - rysunek na mapie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały w skali 1:1000.
  2. "Zakład produkcyjny artykułów spożywczych o charakterze nieuciążliwym" oznaczony symbolem "P" jest to zakład nie zaliczany do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska /wg rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji /Dz. U. Nr 93, poz. 589/.
USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE WARUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:

P - Teren projektowanego zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych charakterze nieuciążliwym.

RP - Teren rolny położony w strefie ochronnej od gazociągu wysokiego ciśnienia bez prawa zabudowy. Na etapie inwestycji dopuszcza się zmianę użytkowania terenu pod warunkiem uzyskania zgody Zakładu Gazowniczego.

D - Ulica dojazdowa klasy "D" projektowana przebiegająca częściowo po śladzie istniejącej drogi gruntowej. Szerokość w liniach rozgraniczających min. 12 m, szerokość jezdni 6,0 m.

EE - Stacja transformatorowa, kontenerowa 15/04 kV z transformatorem o mocy 400 KVA - projektowana.

Zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę projektowanej sieci wodociągowej wsi Górka obsługującej ww. miejscowość. Do czasu realizacji ww. sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z projektowanego indywidualnie ujęcia wody o wydajności Q 22,5 m3/h. Projektowaną sieć wodociągową na terenie zakładu zaopatrzyć w hydrant p.poż.

Gospodarka ściekowa

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i poprodukcyjnych do projektowanej kanalizacji zbiorczej wsi Górka i następnie do systemu miejskiego Ostródy.

Elektroenergetyka

Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV Ostróda - Mostkowo poprzez zaprojektowaną stację transformatorową 15/04/0231 kV zlokalizowaną na terenie zakładu zgodnie z wstępnym zapewnieniem dostawy energii wydanym przez Zakład Energetyczny S.A. w Olsztynie.

W opracowaniu planu zagospodarowania terenu Zakładu uwzględnić przebudowę ww. linii kolidującej z projektowanym zainwestowaniem.

Przewidywana moc zapotrzebowania wynosi około 300 KW.

Zaopatrzenie w gaz.

Zaopatrzenie w gaz Zakładu przewiduje się z sieci gazowej średniego ciśnienia przebiegającego przez wieś Górka,

Telekomunikacja.

Obsługa telekomunikacyjna zgodnie z warunkami uzyskanymi na etapie projektowania inwestycji.

§ 3. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 89 z 1994 r. poz. 415 z późniejszymi zmianami) zostaje ustalone dla terenów ujętych w § 3 Uchwały w następującej wysokości:

Symbol terenuna rysunku planu Wysokość procentowa stawki
P 30%
RP 0%
D 0%

§ 4. Realizacja zabudowy warunkowana jest uzbrojeniem terenu przez inwestora w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągową, sieć elektroenergetyczną, kanalizację sanitarną z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Ostródzie.

§ 5. Tracą moc ustalenia i rysunek zawarte w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda zatwierdzone uchwałą Nr XX/109/91 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 5 grudnia 1991 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 27 z dnia 31 grudnia 1991 r., poz. 334 z późn. zm. obejmujące tereny pokazane na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 w granicach opracowania.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Ostródzie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZAŁĄCZNIK
(grafika - pominięto) 


data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 2034 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a:
Umieścił/a:
Zmodyfikował/a:
  


[ Powrót do sekcji Zagospodarowanie przestrzenne ]
Panel aktualizacyjny