www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608889
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości

Uchwała Nr XI/112/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1999r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach

Warmi.99.43.838

UCHWAŁA Nr XI/112/99

Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 27 maja 1999r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach.
(Olsztyn, dnia 8 lipca 1999 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139) w związku z art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) - RADA GMINY w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach.

§ 2. Plan stanowi zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda zatwierdzonego uchwałą Nr XX/109/91 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 5 grudnia 1991 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 27 z dnia 31 grudnia 1991 r., poz. 334 wraz z późniejszymi zmianami ).

Plan składa się z następujących elementów :

 1. ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu w skali 1: 1.000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. rysunku - schematu powiązań komunikacyjnych w skali 1: 5.000 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 4. szczegółowych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek, stanowiących załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

Dokumentacja planu składa się z następujących elementów :

 1. infrastruktura techniczna - plansza w skali 1:1.000 i części opisowej
  - są postulatem i mogą podlegać zmianom w projektach technicznych pod warunkiem nie pogorszenia wartości użytkowych, estetycznych i wpływu na środowisko przyrodnicze,
 2. opisu zmiany planu,
 3. prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

§ 3. Obszar objęty planem stanowią tereny w granicach opracowania zgodnie z rysunkiem planu ( zał. nr 1 ).

§ 4. Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalone przez Radę Gminy w Ostródzie uchwałą Nr XX/109/91 z dnia 5 grudnia 1991 r. ( Dz. Urz. Woj. Olszt. Nr 27 z dnia 31 grudnia 1991 r., z późn. zm.) odnoszące się do terenu objętego niniejszą zmianą planu.

§ 5. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się :

 1. W rozwiązaniach komunikacji jako obowiązujące :
 1. klasyfikacja układu drogowego,
 2. szerokość w liniach rozgraniczających,
 3. powiązania w układzie przestrzennym,
 4. przebieg ciągów pieszych.
 1. Nakaz podłączenia wszystkich obiektów lokalizowanych na terenie opracowania do sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków do kolektora sanitarnego Stare Jabłonki - Ostróda.
 2. Nakaz podłączenia wszystkich obiektów do systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 3. Zasilenie obiektów w energię elektryczną - kablem doziemnym.

§ 6. 1. Elementy oznaczone na rysunku planu jako obowiązujące mogą być zmienione jedynie w trybie wprowadzenia zmian do planów miejscowych, wynikających z odpowiednich przepisów.

 1. Elementy oznaczone na rysunku planu jako postulowane mogą być zmienione w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ramach określonych niniejszym planem.

§ 7. Wyznacza się tereny oznaczone kolejnymi symbolami na rysunku planu ( zał. nr 1 do niniejszej uchwały ) o funkcji i ustaleniach jak niżej

 1. Tereny oznaczone symbolami 1ML, 2ML, 3ML, 4ML i 5ML podstawowe przeznaczenie pod zabudowę letniskową.
 2. Tereny oznaczone symbolami : 1KL15, 2KL12, 3KL12, 4KD10, 5KD10, 6KD10, 7KD10, 8KD10 i 9KD10 - przeznaczenie pod ulice lokalne i dojazdowe oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic dla prowadzenia ciągów uzbrojenia technicznego w granicach planu w zakresie : wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyki oraz gazownictwa. W / wym. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej winny być przyłączone do systemów uzbrojenia technicznego w Starych Jabłonkach.
  Projektowane rzędne ulic nie powinny przekraczać + 30 cm istniejącego poziomu terenu. Uzasadnieniem większych zmian ukształtowania terenu mogą być tylko potrzeby rozwiązania kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 3. Teren oznaczony symbolem :
  1 KP - przeznaczenie pod ciąg pieszy.

§ 8. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolami 2ML, 3ML, 4ML i 5ML w wysokości 30% ( trzydzieści procent), dla pozostałych terenów objętych niniejszym planem stawka procentowa wynosi 0% (zero procent).

§ 9. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach wraz z dokumentacją planu przechowywany będzie w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 1. Zainteresowani mają prawo wglądu do zmiany planu oraz zasięgnięcia informacji.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Ostródzie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY LETNISKOWEJ W STARYCH JABŁONKACH
(grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
SCHEMAT POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH STARE JABŁONKI
(grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 3
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ W STARYCH JABŁONKACH GMINA OSTRÓDA

Niniejsze zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązują łącznie z pozostałymi elementami planu.

I. Zabudowa letniskowa

 1. Dla zabudowy letniskowej obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulic podane na rysunku planu.
 2. Wysokość domków letniskowych nie może przekraczać 1 1/2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe). Nachylenie połaci dachowych nie powinno przekraczać kąta 50°.
  i estetyczne między innymi :
  - dachówkę ceramiczną lub
  - dachówkę blaszaną
  - blachą fałdową
  - gontem bitumicznym
  Zaleca się kolory czerwieni i brązu.
 3. Ogrodzenie od strony ulic nie powinno przekraczać wysokość 1,20 m.
  Projekt architektoniczno-budowlany należy opracować łącznie z projektem zagospodarowania działki. 


data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 3516 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a:
Umieścił/a:
Zmodyfikował/a:
  


[ Powrót do sekcji Zagospodarowanie przestrzenne ]
Panel aktualizacyjny