www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608904
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Uchwała Nr XVI/158/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obrębie Tyrowo

Warmi.00.3.34

Uchwała Nr XVI/158/99

Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 21 grudnia 1999r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obrębie Tyrowo.
(Olsztyn, dnia 17 stycznia 2000 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Gminy w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda w obrębie Tyrowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XX/109/91 z dnia 15 grudnia 1991 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 27 z dnia 31 grudnia 1991 r., poz. 334 wraz z późniejszymi zmianami (Uchwała Rady Gminy w Ostródzie Nr XLIV/222/94 z dnia 20 maja 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa Olsztyńskiego Nr 15 z dnia 22 czerwca 1994 r., poz. 142).

Zmiana planu składa się z następujących elementów:

  1. ustaleń zmiany planu stanowiących treść niniejszej uchwały,
  2. rysunku zmiany planu w skali 1: 1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Obszar objęty zmianą planu stanowią tereny w granicach opracowanych zgodnie z rysunkiem zmiany planu (zał. nr 1).

§ 3. Tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalone przez Radę Gminy w Ostródzie uchwałą Nr XLIV/222/94 z dnia 20 maja 1994 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 15 z dnia 22 czerwca 1994 r., poz. 142 odnoszące się do terenu objętego niniejszą zmianą planu.

§ 4. Wyznacza się teren w obrębie Tyrowo i oznacza na rysunku zmiany planu symbolem RO - podstawowe przeznaczenie: tereny rolne ogródków przydomowych.

§ 5. Dopuszcza się ogrodzenia ogródków, uprawy sadownicze oraz urządzenia związane z uprawą ogrodniczą: inspekty, namioty foliowe i niewielkie szklarnie.

§ 6. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu na następujący procent wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolem RO 0% (zero procent), dla pozostałych terenów objętych niniejszym planem stawka procentowa wynosi 0% (zero procent).

§ 7. 1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obrębie Tyrowo przechowywana będzie w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

  1. Zainteresowani mają prawo wglądu do zmiany planu oraz zasięgnięcia informacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZAŁĄCZNIK
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓDA W OBRĘBIE TYROWO
(grafikę pominięto) 


data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 1904 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a:
Umieścił/a:
Zmodyfikował/a:
  


[ Powrót do sekcji Zagospodarowanie przestrzenne ]
Panel aktualizacyjny