www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608892
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości

Uchwała Nr XXXII/259/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 23 marca 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich

Warmi.01.33.467

UCHWAŁA Nr XXXII/259/01

Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 23 marca 2001r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.
(Olsztyn, dnia 23 kwietnia 2001 r.)

Na podstawie art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm. ) w związku z art. 1 8 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. u. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm. ) RADA GMINY w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady zabudowy jednostek osadniczych oraz miejsc siedliskowych poza jednostkami osadniczymi na terenie gminy Ostróda w granicach Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich wraz z jego otuliną.

§ 2. Zmiana planu dotyczy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ostródzie z dnia 5 grudnia 1991 r. Nr XX/109/91 i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 27 z dnia 31 grudnia 1991 r. poz. 334 wraz z późn. zm. (, uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XLIV/222/94 z dnia 20 maja 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa Olsztyńskiego Nr 15 z dnia 22 czerwca 1994 r., poz. 142 )w obszarze objętym opracowaniem. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie zasad zabudowy jednostek osadniczych oraz miejsc siedliskowych poza jednostkami osadniczymi.

§ 3. Zmiana planu składa się z następujących elementów:

 1. ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały,
 2. rysunku zmiany planu w skali 1 : 25000, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. rysunków zmiany planu w skali 1:5000, które stanowią załączniki Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tracą moc następujące ustalenia dotyczące zasad zabudowy zawarte w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda określonego w § 2, odnoszące się do obszaru objętego niniejszą zmianą planu:

Rozdział I pkt 5.2/str. 2 /
Pozostałe elementy planu ogólnego gminy Ostróda, wraz z późniejszymi zmianami obejmujące również projektowane obiekty i rozwiązania infrastruktury technicznej pozostają bez zmian.

§ 5. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się :

 1. Możliwość lokalizacji zabudowy na terenie zabudowanym jednostek osadniczych. Jako zabudowany uznaje się teren określony w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda poza terenami zabudowanymi jednostek osadniczych.
 2. Możliwość rozbudowy, modernizacji, przebudowy istniejących siedlisk poza terenami zabudowanymi jednostek osadniczych.
 3. Możliwość zabudowy w miejscu byłych siedlisk poza terenami zabudowanymi jednostek. Jako miejsce byłego siedliska uznaje się istniejące elementy między innymi :
  - siedlisk pozostałości (resztki) fundamentów domów mieszkalnych lub gospodarczych oraz studni,
  - ukształtowanie terenu, pozostałości sadu owocowego itp. wskazujące na użytkowanie siedliskowe,
  - dowody mapowe i ewidencyjne (w tym archiwalne).

§ 6. Zabudowa może obejmować funkcję mieszkalną, turystyczną, wypoczynkową oraz związaną z rolnictwem i usługami pod warunkiem, że nie są to funkcje uciążliwe dla środowiska. Jako podstawową ustala się funkcję turystyczną , jako uzupełniające funkcje pozostałe.

§ 7. W uzasadnionych przypadkach miejsce siedliskowe po byłym siedlisku może być przesunięte o bezpośrednie sąsiedztwo umożliwiające zapewnienie optymalnych warunków dla nowej zabudowy jak : korzystna konfiguracja terenu, usytuowanie do stron świata, dogodne dojazdy, nasłonecznienie itp.
Powierzchnia działki siedliskowej w zależności od funkcji, rodzaju i charakteru zabudowy będzie każdorazowo określona w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 8. Na podstawie rozporządzenia Wojewody Olsztyńskiego Nr 46 z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich ( Dziennik Urzędowy Województwa Olsztyńskiego Nr 12 poz. 164 z dnia 10 czerwca 1998 r. ) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i infrastruktury technicznej jednostek osadniczych i siedlisk poza jednostkami osadniczymi w obszarze Parku.

 1. Lokalizację wszelkich inwestycji poza jednostkami osadniczymi należy poprzedzić każdorazowym rozpoznaniem archeologicznym terenu inwestycji na podstawie którego Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie będzie określał dalsze, szczegółowe warunki prowadzenia inwestycji.
 2. Zachować następujące wskazania jako warunki konserwatorskie zawarte w opracowaniu " Operat ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych " wykonanym dla w/w parku krajobrazowego.
  Opracowanie znajduje się w posiadaniu Warmińsko - Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie.

2.1. Nowe realizacje winny nawiązywać do tradycyjnych form z zachowaniem dotychczasowej skali, charakteru budownictwa, rozplanowania zabudowy w obrębie siedliska , linii zabudowy.
Na terenie parku krajobrazowego obowiązuje zakaz wprowadzania dużych kubatur. Na terenie otuliny dopuszcza się wprowadzenie większej kubatury z zachowaniem skali, proporcji i materiałów charakterystycznych dla regionu.

2.2. Budownictwo mieszkaniowe z czerwonej cegły licowanej lub tynkowanej winno spełniać następujące warunki : wysokość 1 lub 1,5 kondygnacji, niska piwnica, rzut wydłużonego prostokąta, wysoki dach z zachowaniem odpowiednich kątów spadku, tradycyjne pokrycie dachu (dachówka ceramiczna czerwona, ewentualne szara na terenie Ziemi Lubawskiej, a także dopuszcza się dawne sposoby pokrycia ), tradycyjny kształt i podział otworów okiennych i drzwi.

2.3. Budownictwo gospodarcze winno zachować tradycyjną kubaturę, budowane z drewna, kamienia lub cegły, licowane lub tynkowane, z wysokim dachem i tradycyjnym pokryciem (jak budownictwo mieszkaniowe).

2.4. Budownictwo usługowe podlega takim zasadom jak budownictwo z dopuszczeniem zabudowy do dwóch kondygnacji.

2.5. Wskazane jest określenie funkcjonalnego podziału działek z wprowadzeniem tradycyjnych elementów , np. ogródek ozdobny, warzywnik, sad, tereny gospodarcze.

2.6. W obiektach objętych pełną ochroną konserwatorską w przypadku odbudowy nieistniejącej architektury o szczególnym znaczeniu, wskazane jest odtworzenie dawnej historycznej formy ( np. dwór, pałac)

2.7. W obiektach o mniej rygorystycznej ochronie możliwa jest stylizowana współczesna architektura.

2.8. Nowe realizacje(program użytkowy, lokalizacja, projekt zabudowy) winny być indywidualnie analizowane i zatwierdzone przez odpowiednie służby architektoniczno - konserwatorskie.

 1. W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:

3.1. dojazdy do siedlisk o powierzchni żwirowej lub brukowej (dopuszczalna kostka " polbruk " o tradycyjnym kształcie ).

3.2. Przyłącza energetyczne niskiego napięcia do obiektów - kablowe. Zewnętrzne oświetlenia winny nawiązywać do form tradycyjnych.

3.3. Zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów wiejskich lub z indywidualnych ujęć własnych.

3.4. Odprowadzenie ścieków sanitarnych w perspektywie do kanalizacji zbiorczej. W okresie przejściowym do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza się gromadzenie ścieków do punktów zlewnych w oczyszczalniach ścieków w Lubawie, Ostródzie, Dąbrównie lub Miłomłynie.
Alternatywnie ścieki mogą być neutralizowane w indywidualnych przydomowych oczyszczalniach z odprowadzeniem wód pościekowych w grunt, jeżeli wielkość działki i badania hydrogeologiczne dopuszczą taką możliwość.

3.5. Na terenach pozbawionych izolacji od użytkowych warstw wodnych bądź izolacji nieciągłej nie dopuszcza się gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych lub innych rozwiązań gospodarki ściekowej zagrażających warstwom wodonośnym.

3.6. Instalacje grzewcze.
Zaleca się paliwa ekologiczne w postaci ogrzewania elektrycznego , gazowego po zrealizowaniu sieci średniego ciśnienia lub olejowe pod warunkiem ukrycia zbiorników w pomieszczeniach.

3.7. Przyłącza instalacji telekomunikacyjnej powinny być skablowane.

§ 9. 1. Jako szczególnie wskazany uznaje się rejon zlokalizowanych miejsc siedliskowych po byłych poza terenami zabudowanymi oznaczony na załączniku nr 1.

 1. W rejonie, o którym mowa w pkt 1, ustala się szczególnie wskazane miejsca siedliskowe po byłych siedliskach poza obszarami jednostek osadniczych, oznaczone na załącznikach graficznych Nr 2, Nr 3 i Nr 4.
 2. Tereny wyłączone z zabudowy oznaczone na załączniku Nr 1 są zgodne z planem ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

§ 10. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości -dotyczącym byłych siedlisk na stawkę procentową 20%.

§ 11. 1. Oryginał zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Ostróda w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich przechowywany jest w Urzędzie Gminy w Ostródzie, a jego kopie Wójt przekazuje Wojewodzie i Marszałkowi Województwa Warmińsko -Mazurskiego oraz Staroście Ostródzkiemu.

 1. Zainteresowani mają prawo wglądu do zmiany planu oraz zasięgnięcia informacji.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓDA W OBSZARZE PARKU KRAJOBRAZOWEGO WZGÓRZ DYLEWSKICH
(grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓDA W OBSZARZE PARKU KRAJOBRAZOWEGO WZGÓRZ DYLEWSKICH
(grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 3
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓDA W OBSZARZE PARKU KRAJOBRAZOWEGO WZGÓRZ DYLEWSKICH
(grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 4
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓDA W OBSZARZE PARKU KRAJOBRAZOWEGO WZGÓRZ DYLEWSKICH
(grafikę pominięto) 


data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 2145 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a:
Umieścił/a:
Zmodyfikował/a:
  


[ Powrót do sekcji Zagospodarowanie przestrzenne ]
Panel aktualizacyjny