www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787161
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

Zarządzenie Nr 147/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 
ZARZĄDZENIE Nr 147/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 października 2017 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 6/12 o pow. 0,0690 ha, położoną w obrębie Miejska Wola, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
 
     § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 10.10.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka


data publikacji: 2017-10-10, ostatnia aktualizacja: 2017-10-10, 35 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Zarządzenia 2017 ]
Panel aktualizacyjny