www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787170
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

Zarządzenie Nr 144 /2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 września 2017 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie pełnomocnictwa do wykonywania czynności w ramach projektu pn. „ W stronę zmiany”.

Zarządzenie Nr 144 /2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 września 2017
 
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie pełnomocnictwa do wykonywania czynności w ramach projektu pn. „ W stronę zmiany”
 
     Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2016 poz. 446 z póżn.zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza , co następuje:
 
     § 1. Udziela się Pani Danucie Niemanowskiej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności w projekcie pn.:” W stronę zmiany” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 2 „Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do:
 
  1) podpisywania wszelkich dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie,
  2) składania oświadczeń woli w imieniu projektodawcy,
  3) zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego,
  4) reprezentowania projektodawcy przed urzędami, organami administracji publicznej, sądami oraz organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i
 egzekucyjnych.
 
     § 2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.10.2017r.
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska
 


data publikacji: 2017-10-12, ostatnia aktualizacja: 2017-10-12, 25 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Zarządzenia 2017 ]
Panel aktualizacyjny