www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587821
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek Gminy Ostróda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej we wsi Durąg, gmina Ostróda”.

Nasz znak: RGP.6733.32.2017.AS                                       Ostróda, 05 października 2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Romuald Iwaszkiewicz reprezentujący firmę Zespół Usług Projektowych „ZUPIB” Sp. z o.o., 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10a
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej we wsi Durąg, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 5/3, 5/91, 5/92, 7, obręb geodezyjny Kraplewo, gmina Ostróda oraz na działkach nr ew. 109/2, 109/4, 109/5, 77/20, 77/21, 77/30, 77/31, 245/21, 169/1, 162, 85/2, 85/5, 87/2, 89, 91/2, 91/4, 93, 95/1, 97/4, 97/5, 168/1, 101, 104/2, 103/2, 103/1, 243, 3016/2, 102/4, 242, 99, 236, 94/4, 80, 234, 231, 247/2, 235/1, 91/10, 93/5, 91/7, 91/8, 84/3, 61/2, 84/4, 60/2, 83/1, 3017/3, 3017/4, 82/1, 58/2, 57/2, 87/4, 87/3, 233, 88, 228, 77, 74/6, 74/4, 70, 69/1, 69/2, 69/3, 68, 246/1, 226, 100, 101/5, 101/1, 126/15, 126/21, 126/10, 126/7, 126/3, 110, 126/4, 126/61, 164/1, 102/1, 102/2, 72, 73, 163/1 94/5, 55/1, 97/2, obręb geodezyjny Durąg, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia
09 października 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 06.10.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało


data publikacji: 2017-10-09, ostatnia aktualizacja: 2017-10-09, 10 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny