www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609783
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha. Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

Nasz znak: RGP.6840.50.2014                                             Ostróda, 3 października 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha.
 
     Działki położone w obrębie Ornowo, oznaczone jako działki ew. nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha o łącznej powierzchni 12,7673 ha, stanowią własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00028060/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1237 N Ostróda-Brzydowo, jadąc z Morlin do wsi Ornowo. Położone około 0,5 km od zwartej zabudowy wsi. Działki znajdują się pomiędzy drogą asfaltową a lasem stanowiącym zieleń izolacyjną od jeziora Morliny. Wjazd na przedmiotowe działki odbywa się z drogi powiatowej. Teren z urozmaiconą rzeźbą, z lekkim pofałdowaniem. Na działkach znajdują się kępy drzewostanu liściasto-iglastego. Działki nieuzbrojone. W chwili obecnej grunt odłogowany.
 
     Działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków odpowiednio:
  1) działka nr 76/2 – RIVa;
  2) działka nr 76/4 – RIIIb o pow. 0,2654 ha, RIVa o pow. 2,0636 ha, RVI o pow. 0,1815 ha, PsVI o pow. 0,3766 ha, N o pow. 0,0411 ha;
  3) działka nr 76/5 – RIIIb o pow. 1,3932 ha, RIVa o pow. 3,8741 ha, RIVb o pow. 0,1705 ha, RVI o pow. 0,1456 ha, ŁIV o pow. 0,7026 ha, PsVI o pow. 0,2566 ha, N o pow. 0,0740 ha;
  4) działka nr 76/6 – RIVa;
  5) działka nr 76/7 – RIVa;
  6) działka nr 76/8 – RIVa;
  7) działka nr 76/9 – RIVa;
  8) działka nr 76/10 – RIVa;
  9) działka nr 76/11 – RIVa;
  10) działka nr 76/12 – RIVa;
  11) działka nr 76/13 – RIVa;
  12) działka nr 76/14 – RIVa;
  13) działka nr 76/15 – RIVa;
  14) działka nr 76/16 – RIVa o pow. 0,1669 ha, ŁIV o pow. 0,0172 ha;
  15) działka nr 76/17 – RIVa o pow. 0,0767 ha, ŁIV o pow. 0,1207 ha;
  16) działka nr 76/18 – RIVa o pow. 0,0035 ha, ŁIV o pow. 0,1855 ha;
  17) działka nr 76/20 – Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych);
  18) działka nr 76/21 – Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych);
  19) działka nr 76/22 – Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych).
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Nr XLV/261/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 31) działki przeznaczone pod:
 
  1) działka nr 76/2:
- MN.01 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- ZL.01 - tereny lasów;
  2) działka nr 76/4:
- MN.03 i MN.04 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- ZP.02 - tereny zieleni urządzonej;
  3) działka nr 76/5:
- MN.05, MN.06, MN.08, MN.09 i MN.10 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- ZP.03 - tereny zieleni urządzonej,
- ZN.12 - tereny zieleni naturalnej,
- KDW.06 i Kpj.01 - tereny dróg wewnętrznych i tereny ciągów pieszo-jezdnych;
  4) działka nr 76/6:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  5) działka nr 76/7:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  6)działka nr 76/8:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  7) działka nr 76/9:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  8) działka nr 76/10:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  9) działka nr 76/11:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  10)działka nr 76/12:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  11) działka nr 76/13:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  12) działka nr 76/14:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  13) działka nr 76/15:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  14) działka nr 76/16:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  15) działka nr 76/17:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  16) działka nr 76/18:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  17) działka nr 76/20:
- KDW.03 - tereny dróg wewnętrznych;
  18) działka nr 76/21:
- KDW.05 - tereny dróg wewnętrznych;
  19) działka nr 76/22:
- KDW.04 - tereny dróg wewnętrznych.
 
     Zgodnie z art. 37a ustawy o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa, prawo pierwokupu do działek przeznaczonych do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z powyższym zostanie zawarta wstępna, warunkowa umowa sprzedaży przedmiotowego kompleksu działek u notariusza, następnie o transakcji notariusz zawiadomi nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Zgodnie z art. 37c ustawy o lasach cytowanej powyżej, prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Jeżeli w tym czasie Lasy Państwowe nie zgłoszą chęci nabycia, dojdzie do finalizacji sprzedaży.
 
     Cenę wywoławczą dla części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha do przetargu ustala się w wysokości 1.000.000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych 00/100 gr.). Do ceny sprzedaży nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT z wyłączeniem gruntów o przeznaczeniu w mpzp pod ZL, ZP, ZN o łącznej powierzchni 1,3703 ha.
 
     Wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2017 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 100.000,00 zł w terminie do dnia 11.12.2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Ornowo.
 
     Termin przeprowadzenia poprzednego przetargu:
  - 8.09.2017 r. - I przetarg ustny nieograniczony.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 09.10.2017 r. do 11.12.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolitej (zasięg ogólnokrajowy) dnia 09.10.2017 r.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.10.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska


data publikacji: 2017-10-09, ostatnia aktualizacja: 2017-10-09, 36 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Przetargi ]
Panel aktualizacyjny