www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609780
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej jako działka ew. Nr 49/7, o pow. 0,1183 ha. Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.

Nasz znak: RGP.6840.19.2016                                     Ostróda, 3 października 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej jako działka ew. Nr 49/7, o pow. 0,1183 ha.
 
     Działka ew. Nr 49/7, o pow. 0,1183 ha, położona w obrębie Grabin, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00044598/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Działa sklasyfikowana w ewidencji jako Tr – tereny różne.
 
     Przeznaczona do sprzedaży część nieruchomości, oznaczona jako działka ew. Nr 49/7, jest niezabudowaną działką stanowiącą grunty rolne, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo. W chwili obecnej działka porośnięta samosiewem trawy oraz częściowo zakrzaczona. Warunki agrotechniczne działki dobre, a stosunki wodne korzystne. Działka posiada kształt prostokąta o proporcjonalnych bokach. Dojazd do działki odbywa się: z drogi gruntowej szutrowej (działka nr 129, obręb Grabin), drogą gruntową nieutwardzoną (działka nr 148 obręb Grabin). W północno-wschodniej części działki (przy drodze gminnej) przebiega sieć wodociągowa. W przypadku zbycia działki Nr 49/7, położonej w obrębie Grabin, ustanowiona zostanie bezpłatna służebność przesyłu dla położonego wodociągu.
 
     Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 49/7, położona w obrębie Grabin, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: w części tereny lasów, w części tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
     Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 49/7 o pow. 0,1183 ha, położonej w obrębie Grabin do przetargu ustala się w wysokości 7.700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2017 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 700,00 zł w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Grabin.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Grabin, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 5 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.10.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska


data publikacji: 2017-10-05, ostatnia aktualizacja: 2017-10-05, 40 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Przetargi ]
Panel aktualizacyjny