www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609778
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki: Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha. Przetargi odbędą się dnia 9 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 676/18 o godz. 9:00, Nr 676/19 o godz. 10:00.

Nasz znak: RGP.6840.26.2011                                                 Ostróda, 27 września 2017 r.
             dot. również: RGP.6840.27.2011
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały Nr VII/29/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie: zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki:
  - Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha,
  - Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.
 
     Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Przeznaczone do sprzedaży działki zlokalizowane są miejscowości Samborowo w środkowej części osiedla, przy ulicy Sosnowej przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne. W otoczeniu znajdują się nieruchomości gruntowe zabudowane lub z rozpoczętą budową domów jednorodzinnych oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Do osiedla prowadzi droga asfaltowa, która łączy je z drogą krajową Nr 16. Działki położone na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działki są nieogrodzone i wolne od zabudowy. Istnieje możliwość ich podłączenia w przyłącza: gazowe, wodne, kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne. Zgodnie z ewidencją gruntów działki sklasyfikowane są jako RV – grunty orne.
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXX/209/97 z dnia 26 lutego 1997r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.- Mazur. Nr 12 z dnia 18 kwietnia 1997r. poz. 146), działki ew. Nr 676/18, 676/19 położone w obrębie Samborowo przeznaczone są pod 1MN - tereny zabudowy jednorodzinnej.
 
     Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek:
  - Nr 676/18 – cena wywoławcza 44.200,00 zł, wadium 5.000,00 zł
  - Nr 676/19 – cena wywoławcza 43.500,00 zł. wadium 5.000,00 zł
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetargi odbędą się dnia 9 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek:
  - Nr 676/18 – o godz. 900
  - Nr 676/19 – o godz. 1000
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 3 listopada 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
     Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów:
  - 19.05.2017 r. – I przetarg ustny nieograniczony;
  - 18.08.2017 r. – II przetarg ustny nieograniczony.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 3 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 3 października 2017 r.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.10.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska


data publikacji: 2017-10-03, ostatnia aktualizacja: 2017-10-03, 46 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Przetargi ]
Panel aktualizacyjny