www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787125
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

W dniu 11.12.2017 r. dodano informacje dotyczace wyników przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka, stanowiących kompleks 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha, Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha. Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

Nasz znak: RGP.6840.25.2017                                                     Ostróda, 08 grudnia 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dniu 30 listopada 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka, stanowiących kompleks 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha, Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha.
 
     2. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi, stanowią własność Gminy Ostróda:
  - 7/23, 7/26, 7/27 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00049845/3,
  - 84/13 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00019654/8,
  - 12/14, 12/16 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00031472/8.
     W/w księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
     3. Brak osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.
 
     4. Cena wywoławcza kompleksu 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha, położony w obrębie Górka do I przetargu wynosiła 7.319.900,oo zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr.).
 
     5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 11 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.12.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
Nasz znak: RGP.6840.25.2017                                                 Ostróda, 25 września 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka, stanowiących kompleks 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha, Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha.
 
     Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi, stanowią własność Gminy Ostróda:
 
  - 7/23, 7/26, 7/27 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00049845/3,
  - 84/13 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00019654/8,
  - 12/14, 12/16 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00031472/8.
 
     W/w księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006 r. opublikowanym Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646, przedmiotowe działki mają przeznaczenie:
 
  - działka 7/23 o pow. 14324 m2:
  - 11 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  - działka 7/26 o pow. 314210 m2:
  - 6,7 US – tereny zabudowy usług turystyczno – wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
  - 8 K – tereny urządzeń infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
  - 23, 26 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
  - 9 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  - 12 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  - 2 ZL – tereny lasów,
  - działka 7/27 o pow. 99699 m2:
  - 8, 9, 10 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
  - 10, 11 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  - 5, 6 ZL – tereny lasów,
  - działka 84/13 o pow. 178296 m2:
  - 12 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
  - 8 ZN, 12 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  - 3, 4 ZL – tereny lasów,
  - działka 12/14 o pow. 15886 m2,
  - 26 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
  - 12, 13 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  - działka 12/16 o pow. 11478 m2:
  - 27 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
  - 14 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  - 11, 12 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  - 3, 4, 5, 6 ZL – tereny lasów.
 
     Kompleks działek przeznaczonych do sprzedaży położony jest pomiędzy miejscowościami Kajkowo a miejscowością Górka, które leżą w granicach administracyjnych Gminy Ostróda, a graniczą bezpośrednio z miastem Ostróda. Przeznaczony do sprzedaży kompleks znajduje się ok. 2 km od granicy miasta.
 
     Dojazd do przedmiotowych działek odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie, a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Tereny sąsiadujące z działkami są obecnie niezagospodarowane. W przeważającej mierze stanowią je grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową (projektowaną), zabudowę usług turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji, tereny lasów oraz zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
 
     Kształt kompleksu nieregularny, ograniczony ciągami komunikacyjnymi - drogami od zachodu i południa oraz rezerwą terenu pod projektowaną drogę krajową nr 16 od północy. Na wschodzie działki sąsiadują z linią brzegową jeziora Nakroń (Sement Mały). Kształt i duży obszar kompleksu umożliwia jego racjonalne wykorzystanie do szerokiej gamy działalności zgodnej z jego podstawową funkcją.           
 
     Obecnie teren jest niezagospodarowany, o nawierzchni naturalnej, trawiastej lekko pofałdowanej. Na terenie kompleksu licznie występują zadrzewienia, o różnogatunkowym drzewostanie w różnym wieku. W chwili obecnej zieleń jest nie urządzona, teren porośnięty trawą oraz zakrzaczeniami. Teren został uzbrojony w sieci: wodną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz energetyczną. Przez wyznaczony do sprzedaży teren przebiegają drogi wraz z chodnikami utwardzone kostką z polbruku, w których znajdują się sieci uzbrojenia technicznego.
 
     Zgodnie z art. 37a ustawy o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu do działek ew. Nr 7/26, 7/27, 84/13, 12/14, 12/16, położonych w obrębie Górka. Zgodnie z powyższym zostanie zawarta wstępna, warunkowa umowa sprzedaży przedmiotowego kompleksu działek u notariusza, następnie o transakcji notariusz zawiadomi nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Zgodnie z art. 37c ustawy o lasach cytowanej powyżej, prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Jeżeli w tym czasie Lasy Państwowe nie zgłoszą chęci nabycia, dojdzie do finalizacji sprzedaży.
 
     Na nieruchomościach gruntowych objętych księgą wieczystą KW Nr EL1O/00049845/3 oraz KW Nr EL1O/00031472/8 zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe - służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie.
 
     Dodatkowo w akcie notarialnym przeniesienia prawa własności, nabywca ustanowi na kompleksie działek (należących do nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka): Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 63,3893 ha nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
 
     1) znoszeniu istnienia na działkach Nr 7/23, 7/26, 7/27, 84/13, 12/14, 12/16 sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, przewodu wodociągowego ogólnego oraz przewodu elektroenergetycznego oświetleniowego wraz z latarniami,
 
     2)    prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
 
 
     Cenę wywoławczą dla kompleksu działek (należących do nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka): Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 63,3893 ha w wysokości 7.319.900,00 zł brutto (słownie: siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 730.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 730.000,00 zł w terminie do dnia 27.11.2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka i Kajkowo.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Gorka i Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 25.09.2017 r. do 27.11.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolitej (zasięg ogólnokrajowy) dnia 25.09.2017 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.09.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska


data publikacji: 2017-09-25, ostatnia aktualizacja: 2017-12-11, 86 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski
  


[ Powrót do sekcji Przetargi rozstrzygnięte 2017 ]
Panel aktualizacyjny