www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787124
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

W dniu 07.11.2017 r. dodano informacje o wynikach przetargu. W dniu 26.10.2017 r. dodano informację dotyczącą zmiany miejsca przeprowadzenia przetargów. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki: Nr 235/8 o pow. 0,1914 ha, Nr 235/9 o pow. 0,1683 ha, Nr 235/10 o pow. 0,1402 ha. Przetargi odbędą się dnia 27 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 235/8 o godz. 9:00, Nr 235/9 – o godz. 10:00, Nr 235/10 – o godz. 11:00.

Nasz znak: RGP.6840.11.2017                                     Ostróda, 6 listopada 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 27 października 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności działki Nr 235/8 o powierzchni 0,1914 ha położonej w obrębie Międzylesie.
 
  2. Działka Nr 235/8, położona w obrębie Międzylesie, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050946/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
  4. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 111.900,00 zł netto(słownie: sto jedenaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr.).
 
  5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 7 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.12.2017                                     Ostróda, 6 listopada 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 27 października 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności działki Nr 235/9 o powierzchni 0,1683 ha położonej w obrębie Międzylesie.
 
  2. Działka Nr 235/9, położona w obrębie Międzylesie, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050949/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
  4. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 88.600,00 zł netto
(słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.).
 
  5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 7 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.13.2017                                     Ostróda, 6 listopada 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 27 października 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności działki nr 235/10 o powierzchni 0,1402 ha położonej w obrębie Międzylesie.
 
  2. Działka nr 235/10, położona w obrębie Międzylesie, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050949/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
  4. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 82.000,00 zł netto(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 gr.).
 
  5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 7 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 06.11.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
Nasz znak: RGP.6840.11.2017                                                     Ostróda, 26 października 2017 r.
         dot. również: RGP.6840.12.2017
                               RGP.6840.13.2017
 
INFORMACJA
 
ZMIANA MIEJSCA PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW
DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Międzylesie oznaczonych jako:
 
  1) działka ew. Nr 235/8, o pow. 0,1914 ha – przetarg o godz. 900;
 
  2) działka ew. Nr 235/9, o pow. 0,1683 ha – przetarg o godz. 1000;
 
  3) działka ew. Nr 235/10, o pow. 0,1402 ha – przetarg o godz. 1100;
 
przetargi odbędą się w sali Nr 206 (I piętro Urzędu Gminy Ostróda)
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.10.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 

 

 
Nasz znak: RGP.6840.11.2017                                                         Ostróda, 18 września 2017 r.
Dot. również: RGP.6840.12.2017
                        RGP.6840.13.2017
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarządzenia Nr 20/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki:
 
  - Nr 235/8 o pow. 0,1914 ha,
  - Nr 235/9 o pow. 0,1683 ha,
  - Nr 235/10 o pow. 0,1402 ha.
 
     Działka ew. Nr 235/8, o pow. 0,1914 ha, położona w obrębie Międzylesie stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050946/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako:
 
  1) RV (grunty orne) – 0,0631 ha;
  2) RVI (grunty orne) – 0,1283 ha.
 
     Działka ew. Nr 235/9, o pow. 0,1683 ha, położona w obrębie Międzylesie stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050945/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako RVI (grunty orne).
 
     Działka ew. Nr 235/10, o pow. 0,1402 ha, położona w obrębie Międzylesie stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050949/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako RVI (grunty orne).
 
     Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży położone są w zachodniej części miejscowości Międzylesie w sąsiedztwie kanału Ostróda – Stare Jabłonki, kompleksu leśnego oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W niedalekiej odległości od przedmiotowych działek znajdują się sklepy spożywcze oraz jezioro Pauzeńskie.
 
     Działki ew. Nr 235/8, 235/9 i 235/10, położone w obrębie Międzylesie sąsiadują bezpośrednio ze ścianą lasu. W związku z czym, zgodnie z § 271 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), należy zachować stosowną odległość budynku od granicy lasu.
 
     Dojazd do działek odbywa się drogą asfaltową – ul. Lipową, a następnie drogą oznaczoną jako dz. ew. Nr 235/13, obręb Międzylesie, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
 
     Nieruchomości są niezabudowane i nieogrodzone, zlokalizowane na płaskim terenie o dobrych warunkach geotechnicznych, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działki w chwili obecnej porośnięte drzewami. Przez działkę ew. Nr 235/9, obr. Międzylesie, przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.
 
     Gmina zobowiązuje się w najbliższym czasie wykonać na terenie przeznaczonym do sprzedaży sieć wodno-kanalizacyjną. Po zakończonej inwestycji, będzie istniała możliwość podłączenia działek w pełną infrastrukturę techniczną.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., działki nr 235/8, 235/9, 235/10, położone w obrębie Międzylesie, znajdują się w strefie S3- strefa osadniczo-przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego:
     - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
     Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek.
 
     Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych nieruchomości:
  - Nr 235/8 – cena wywoławcza 111.900,00 zł netto (do ceny sprzedaży działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT); wadium 12.000,00 zł;
  - Nr 235/9 – cena wywoławcza 88.600,00 zł netto (do ceny sprzedaży działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT), wadium 9.000,00 zł;
  - Nr 235/10 – cena wywoławcza 82.000,00 zł netto (do ceny sprzedaży działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT), wadium 8.000,00 zł.
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetargi odbędą się dnia 27 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek:
  - Nr 235/8 o godz. 900
  - Nr 235/9 – o godz. 1000
  - Nr 235/10 – o godz. 1100
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie opisanej wyżej w terminie do dnia 23 października 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Międzylesie.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Międzylesie,
w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 20 września 2017 r. do 23 września 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 20 września 2017 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.09.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska


data publikacji: 2017-09-20, ostatnia aktualizacja: 2017-11-07, 111 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska
  


[ Powrót do sekcji Przetargi rozstrzygnięte 2017 ]
Panel aktualizacyjny