www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5592186
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 15 września 2017 r. w związku z wniesieniem powództwa negatoryjnego do Sądu Rejonowego w Ostródzie wystąpiono o przedstawienie odpisu pozwu z prezentatą sądu, ewentualnie potwierdzenie nadania pozwu oraz wskazanie czy sąd wyznaczył termin rozprawy w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Ostróda Nr 13/2017, z dnia 26 maja 2017 r., znak: RGP.6733.15.2017.AS.

Nasz znak: RGP.6733.15.2017.AS                                                   Ostróda, 15 września 2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), zawiadamiam, że dnia 15 września 2017 r.
 
w związku z wniesieniem powództwa negatoryjnego do Sądu Rejonowego w Ostródzie wystąpiono o przedstawienie odpisu pozwu z prezentatą sądu, ewentualnie potwierdzenie nadania pozwu oraz wskazanie czy sąd wyznaczył termin rozprawy
 
     w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Ostróda Nr 13/2017, z dnia 26 maja 2017 r., znak: RGP.6733.15.2017.AS, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią korespondencji w sprawie przedmiotowego wystąpienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 15.09.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 


data publikacji: 2017-09-19, ostatnia aktualizacja: 2017-09-19, 32 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny