www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609779
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonych w obrębie Tyrowo oznaczonych jako dz. ew.: Nr 675/7 o pow. 0,2212 ha, Nr 675/16 o pow. 0,3259 ha, Nr 675/28 o pow. 0,2127 ha; oraz VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/31, o pow. 0,2377 ha. Przetargi odbędą się dnia 26 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: dla działki nr 675/7 o godzinie 9:00, dla działki nr 675/16 o godzinie 10:00, dla działki nr 675/28 o godzinie 11:00, dla działki nr 675/31 o godzinie 12:00.

Nasz znak: RGP.6840.20.2013                                                         Ostróda, 15 września 2017 r.
dot. również: RGP.6840.3.2017,
                        RGP.6840.15.2017
                          RGP.6840.21.2017
OGŁOSZENIE
 
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda ogłasza:
  - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/7 o pow. 0,2212 ha,
  - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/16 o pow. 0,3259 ha,
  - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/28 o pow. 0,2127 ha,
oraz
  - VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/31, o pow. 0,2377 ha.
 
 
     Działki ew. Nr 675/7, Nr 675/16, Nr 675/28 i Nr 675/31, położone w obrębie Tyrowo stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
     Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowana są na kolonii wsi Tyrowo przy ul. Błękitnego Nieba (dz. 675/16 i 675/28), przy ul. Kolorowej Tęczy (dz. 675/31) oraz przy ul. Wschodzącego Słońca (dz. 675/7). Wieś Tyrowo położona jest w odległości ok. 5 km od Ostródy, przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława. Stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową oraz jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.
     Działki będące przedmiotem sprzedaży, występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową - osiedle. Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzona, położone na terenie lekko pofałdowanym o korzystnych warunkach geotechnicznych. W chwili obecnej działki nieuzbrojone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowane jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002 r.:
  - działka Nr 675/7 obręb Tyrowo, przeznaczona jest pod 5 MU – tereny mieszkalno-usługowe,
  - działka Nr 675/16 obręb Tyrowo, przeznaczona jest pod 7 MU – tereny mieszkalno-usługowe oraz 2 ZN – zieleń naturalną w granicach działek,
  - działka Nr 675/28 i działka Nr 675/31 obręb Tyrowo, przeznaczona jest pod 6 MU – tereny mieszkalno-usługowe.
     Cenę wywoławczą do przetargu:
  - dla działki Nr 675/7 ustala się w wysokości 51.200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100 gr.);
  - dla działki Nr 675/16 ustala się w wysokości 66.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 gr.);
  - dla działki Nr 675/28 ustala się w wysokości 49.200,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100 gr.);
  - dla działki Nr 675/31 ustala się w wysokości 58.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100 gr.).

Wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży części nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetargi odbędą się dnia 26 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401:
  - dla działki nr 675/7 o godzinie 900
  - dla działki nr 675/16 o godzinie 1000
  - dla działki nr 675/28 o godzinie 1100
  - dla działki nr 675/31 o godzinie 1200
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 23 października 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
    
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
     Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działki nr 675/31:
  - 26.02.2016 r. - I przetarg ustny nieograniczony;
  - 26.08.2016 r. – II przetarg ustny nieograniczony;
  - 09.01.2017 r. – III przetarg ustny nieograniczony;
  - 28.04.2017 r. – IV przetarg ustny nieograniczony;
  - 14.07.2017 r. – V przetarg ustny nieograniczony.
 
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 19.09.2017 r. do 23.10.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 19.09.2017 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.09.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 


data publikacji: 2017-09-19, ostatnia aktualizacja: 2017-09-19, 68 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Przetargi ]
Panel aktualizacyjny