www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787146
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie, w drodze bezprzetargowej, obszar o pow. 1,0976 ha na działce ew. nr 155/3, o pow. 1,3256 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki.

Nasz znak: RGP.6850.5.2017                                                               Ostróda, 5 września 2017 r.
 
WYKAZ
 
     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie, w drodze bezprzetargowej, obszar o pow. 1,0976 ha na działce ew. nr 155/3, o pow. 1,3256 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki.
 
     Nieruchomość położona w obrębie Stare Jabłonki, oznaczona jako dz. ew. Nr 155/3, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z KW EL1O/00013907/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka ew. nr 155/3, położona w obrębie Stare Jabłonki sklasyfikowana jest jako Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. W chwili obecnej na przedmiotowej działce znajduje się boisko do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw. Działka porośnięta jest drzewami i krzewami. Przez teren przedmiotowej działki przebiegają: sieć telekomunikacyjna (przy jej północnej granicy), sieć kanalizacyjna (przy wschodniej granicy), sieć wodociągowa. W sąsiedztwie poprowadzona jest również sieć energetyczna. Działka posiada kształt nieregularny.
 
     Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w odniesieniu do części miejscowości Stare Jabłonki, zatwierdzoną uchwałą Nr XLIX/368/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 3 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 121, poz. 1758) działka ew. Nr 155/3, położona w obrębie Stare Jabłonki przeznaczona jest pod:
 
  1) UTS3 – tereny usług sportowych ogólnowiejskich;
 
  2) ZP – tereny zieleni izolacyjnej urządzonej;
 
  3) Z20/1x7/ - projektowana droga o szerokości pasa drogowego 20 m i szerokości jezdni 7m.
 
     Dnia 28 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Ostróda uchwaliła Uchwałę Nr XXXIII/240/2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3, 321/3, położonych w obrębie Stare Jabłonki. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgodnie z przedmiotową uchwałą działka ew. Nr 155/3 przeznaczona jest pod 1UO – tereny zabudowy usług oświatowych.
 
     Przedmiotem użyczenia jest obszar o pow. 1,0976 ha, wyodrębniony przez Właściciela z nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. ew. Nr 155/3, położonej w obrębie Stare Jabłonki, na którym znajduje się boisko do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw.
 
     Użyczenie części nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym, na rzecz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej – Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” Ostróda na cele sportowe.
 
     Użyczenie nastąpi na okres 15 lat od dnia podpisania umowy.
 
     Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 7 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 7 września 2017 r.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 06.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 


data publikacji: 2017-09-07, ostatnia aktualizacja: 2017-10-09, 54 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Archiwum 2017 ]
Panel aktualizacyjny