www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5588666
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny.
 
     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
 
  - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, w dniach od 12 września 2017 r. do 3 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.
 
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 206, o godzinie 10.00.
 
     Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 04.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska
 


data publikacji: 2017-09-04, ostatnia aktualizacja: 2017-09-04, 26 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny