www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5588665
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 24 lipca 2017 r. Pan Mariusz Mikołajczyk złożył pismo, w którym zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6733.15.2017.AS                                           Ostróda, 01 sierpnia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że dnia 24 lipca 2017 r. Pan Mariusz Mikołajczyk złożył pismo, w którym zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego (wszczętego między innymi na jego wniosek) w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z treścią art. 98 § 1 w/w ustawy organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
 
Tym samym strony mają prawo do wniesienia sprzeciwu (w formie pisemnej) w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia.
 
Jeżeli w tym terminie żadna ze stron nie złoży sprzeciwu, organ uzna, że został dopełniony warunek określony w art. 98 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i wyda postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.08.2017r.
Osoba przekazująca: Tomasz Kosecki


data publikacji: 2017-08-02, ostatnia aktualizacja: 2017-08-02, 51 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny