www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787152
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”
 
     Na podstawie art. 17 ust. 4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
 
     1. Z treścią programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w pok. 410 w godzinach pracy urzędu,
 
     2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 4 lipca 2017 r.:
 
  - Pisemnie na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda,
 
  - Ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w pok. 410,
 
  - Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminaostroda.pl.
 
     3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ostróda,
 
     4. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
 
 
 


data publikacji: 2017-06-13, ostatnia aktualizacja: 2017-10-09, 83 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a:
  


[ Powrót do sekcji Archiwum 2017 ]
Panel aktualizacyjny