www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787602
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osoby fizyczne - przepisy obowiązujące od 17.06.2017r.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia przez osoby fizyczne drzew, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 
I. Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (druk do pobrania)
2. Mapa lub rysunek określający usytuowanie drzew na nieruchomości
3. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości
 
II. Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 308
Telefon: (0-89) 6760784
 
III. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
 
IV. Wymagane opłaty:
Dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew – brak opłat
Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 17 zł
 
V. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
  1. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzewa.
  2. Organ w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.
  3. Organ, na wniosek zainteresowanego może przed upływem terminu 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
  4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
  5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 
VI. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
VII. Uwagi:
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.
 
VIII. Zgłoszenie zawiera: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo, rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Dodatkowe informacji: liczba, gatunek i obwody drzew.
 
IX. Zgłoszenia zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
X. Zgłoszenie nie dotyczy drzew których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.


data publikacji: 2017-06-08, ostatnia aktualizacja: 2017-06-26, 252 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny