www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5592185
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny – Zwierzewo

O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny,
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki,
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda,
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny – Zwierzewo
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki, uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda oraz uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
 
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny,
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny – Zwierzewo
 
w dniach od 16 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 401, w godzinach:
  • od 1000 do 1100 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny,
  • od 1100 do 1200 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki,
  • od 1200 do 1300 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki
  • od 1300 do 1500 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny – Zwierzewo
 
Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projektach miejscowych planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.06.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska


data publikacji: 2017-06-09, ostatnia aktualizacja: 2017-06-09, 86 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny