www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587790
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Lubajny o mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdowa oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lubajny, na działce ew. Nr 39/2 obręb Lubajny, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6220.3.2017                                       Ostróda, 27 kwietnia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie :
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 27 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Lubajny o mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdowa oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lubajny, na działce ew. Nr 39/2 obręb Lubajny, gmina Ostróda.
 
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubajny.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.04.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka


data publikacji: 2017-04-28, ostatnia aktualizacja: 2017-04-28, 83 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny