www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5592161
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda.”

Nasz znak: RGP.6220.22.2016                                     Ostróda, 5 kwietnia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia
 
o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda.”
 
W dniu 13 grudnia 2016 r. na wniosek Pana Romualda Iwaszkiewicza Prezesa ZUPIB Zespołu Usług Projektowych Sp. z o.o. Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda.
 
Przedsięwzięcie zalicza się zgodnie z §3 ust.1 pkt 79 i pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Ostróda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
 
Mając na uwadze postanowienie z dnia 4 stycznia 2017 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. i opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2016 r., przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.
 
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 308 w godzinach od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie http://www.bip.gminaostroda.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Durąg.
 
Z up. Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Przestrzennej
Artur Lewartowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.04.2017r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz


data publikacji: 2017-04-05, ostatnia aktualizacja: 2017-04-05, 85 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]




Panel aktualizacyjny