www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587836
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Kajkowo, ul. Polna”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 135, 204/2, 88, 204/4, 83/6, 203, 76/7, 76/9, 329/5, 329/4, 59/5, 329/1, 246/4, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6733.9.2017.AS                                             Ostróda, 08 marca 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski działający z ramienia firmy: INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski z siedzibą w 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Kajkowo, ul. Polna”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 135, 204/2, 88, 204/4, 83/6, 203, 76/7, 76/9, 329/5, 329/4, 59/5, 329/1, 246/4, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.03.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało


data publikacji: 2017-03-09, ostatnia aktualizacja: 2017-03-09, 111 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny