www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587822
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 24 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu budynków usługowych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 19/4, 20/7, 20/9, 21/8, 87/7, 87/12 obr. Górka, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6220.21.2016                                     Ostróda, 24 stycznia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

Wójt Gminy Ostróda

zawiadamia,

że dnia 24 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu budynków usługowych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 19/4, 20/7, 20/9, 21/8, 87/7, 87/12 obr. Górka, gmina Ostróda.

 

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górka.

 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.01.2017r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz


data publikacji: 2017-01-24, ostatnia aktualizacja: 2017-01-25, 198 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny