www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608902
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Uchwała Nr XXXIV/168/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu działki nr 171/6, położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki.

Uchwała Nr XXXIV/168/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 maja 2005 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu działki nr 171/6, położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu działki nr 171/6, położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki, zwany dalej „planem”.

 

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

 

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu określa uchwała Nr XLIV/347/2002 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu działki nr 171/6 położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki.

 

2. Rysunek planu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

3. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

 

a)   granic planu,

 

b)   linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,

 

c)   nieprzekraczalnych linii zabudowy (wraz z ich metryczną lokalizacją),

 

d)   oznaczeń przeznaczenia terenu na cele: zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych (U), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), kąpieliska wiejskiego (US), zieleni urządzonej (ZP) oraz przepompowni ścieków (K).

 

§ 3. 1. Przeznaczenie terenu i stawki z tytułu art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Oznaczenie terenu w rysunku planu

Przeznaczenie terenu na cele:

Stawki

(%)

1 U

zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych (do 300-tu miejsc pobytowych)

15%

1 MN, 2 MN

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

15%

1 US

kąpieliska wiejskiego

0%

1 ZP

zieleni urządzonej, towarzyszącej funkcjom w obszarze 1 U

15%

1 K

przepompowni ścieków

0%

 

2. W zabudowie o funkcjach usług turystyczno-wypoczynkowych (1 U) zezwala się na realizację funkcji mieszkaniowej, związanej z obsługą w/w funkcji usługowej.

 

3. W granicach terenów przeznaczonych w planie na cele kąpieliska wiejskiego (1 US) i zieleni urządzonej (1 ZP) zakazuje się prowadzenia robót budowlanych w rozumieniu przepisów budowlanych, za wyjątkiem technicznych konieczności wykonania sieci i urządzeń uzbrojenia terenu oraz obiektów małej architektury.

 

4. Inwestycje w obszarach przeznaczonych na cele kąpieliska wiejskiego (1 US) i przepompowni ścieków (1 K), stanowią cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

 

§ 4. Zasady podziału terenu na działki budowlane i kształtowania zabudowy.

 

1. Ustalone w rysunku planu linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania są tożsame z obowiązującym w planie podziałem geodezyjnym gruntów na działki budowlane i nieruchomości gruntowe w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

 

2. Zasady kształtowania zabudowy.

 

Oznaczenie terenu w rysunku planu

Zasady kształtowania zabudowy

1 U

1. Zabudowę należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.

 

2. Przekrycia zabudowy należy kształtować w formie zadaszeń dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 38o‑45o.

 

3. Pokrycia zadaszeń należy wykonać z dachówki ceramicznej lub blachodachówki w kolorze czerwonym.

 

4. Maksymalną wysokość ścianek kolankowych w poddaszu użytkowym ustala się na poziomie +1,2m od poziomu stropu parteru budynku.

 

5. Ogrodzenia działek budowlanych należy kształtować w formie konstrukcji ażurowych na maksymalną wysokość +1,2 m od poziomu terenu, z wykluczeniem stosowania betonowych i żelbetowych wypełnień ogrodzenia między słupkami.

 

1 MN, 2 MN

1. Zabudowę należy kształtować jako budynki mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące w rozumieniu przepisów budowlanych, o wysokości do dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.

 

2. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

3. Przekrycia zabudowy należy kształtować w formie zadaszeń dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 38o‑45o .

 

4. Pokrycia zadaszeń należy wykonać z dachówki ceramicznej lub blachodachówki w kolorze czerwonym.

 

5. Maksymalną wysokość ścianek kolankowych w poddaszu użytkowym ustala się na poziomie +1,2m od poziomu stropu parteru budynku.

 

6. Maksymalny poziom posadowienia parteru budynków ustala się na rzędnej +45 cm od odpowiednich rzędnych terenu w licu ścian zewnętrznych budynku.

 

7. Ogrodzenia działek należy kształtować w formie konstrukcji ażurowych na maksymalną wysokość +1,2 m od poziomu terenu, z wykluczeniem stosowania betonowych i żelbetowych wypełnień ogrodzenia między słupkami.

 

 

3. W granicach planu, zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów budowlanych, za wyjątkiem zapleczy technicznych budowy na czas jej realizacji.

 

4. W granicach działek budowlanych w obszarach oznaczonych symbolami: 1 U i 1-2 MN lokalizację zabudowy określają oznaczone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy wraz z właściwymi przepisami budowlanymi i ustaleniami planu.

 

§ 5. Warunki obsługi w zakresie komunikacji.

 

1. Dojazdy do nieruchomości gruntowych w granicach planu odbywają się z drogi powiatowej nr 26702 relacji Stare Jabłonki – Mańki, za zgodą zarządcy w/w drogi.

 

2. Usytuowanie miejsc parkingowych na samochody osobowe w obsłudze terenu przeznaczonego na cele zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych (1 U) należy zapewnić w granicach w/w terenu.

 

§ 6. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

1. W granicach planu każdą z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami na pobyt ludzi należy przyłączyć do sieci technicznego uzbrojenia terenu w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w energię elektryczną.

 

2. W granicach planu zakazuje się stosowania w gospodarce wodno‑ściekowej :

 

a)   indywidualnych ujęć wody,

 

b)   indywidualnych urządzeń oczyszczania ścieków.

 

3. Zaopatrzenie obiektów budowlanych w ciepło może być dokonywane z indywidualnych źródeł ciepła, z wykluczeniem stosowania paliw węglowych. Zaleca się systemy ogrzewania ekologicznego.

 

4. W granicach planu, realizację sieci i urządzeń w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną zapewnia właściwe przedsiębiorstwo energetyczne w trybie przepisów prawa energetycznego.

 

5. Przebudowa istniejących w/w sieci i urządzeń elektroenergetycznych z tytułu rozwiązań planu odbywa się na koszt inwestora.

 

6. Zasady przyłączeń działek budowlanych lub bezpośrednio budynków do sieci technicznego uzbrojenia terenu powinny być określone w stosownych warunkach technicznych tych przyłączeń, wydawanych na podstawie właściwych przepisów szczególnych.

 

§ 7. Zadania dla realizacji celów publicznych.

 

1. W granicach planu budowa sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu nie stanowi zadań dla realizacji lokalnych celów publicznych w rozumieniu przepisów art. 13 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, za wyjątkiem przedmiotowych robót budowlanych w obszarach oznaczonych symbolami: 1 US i 1 K.

 

§ 8. Szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

1. W granicach planu w sprawach urządzenia brzegów jez. Szeląg Mały mają zastosowanie przepisy prawa wodnego wraz z właściwymi przepisami budowlanymi.

 

2. W granicach planu, w przypadku udokumentowania zasięgu obszarów archeologicznych:

 

a)   projekty budowlane inwestycji w w/w obszarach należy uzgodnić z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

 

b)   roboty ziemne w w/w obszarach należy poprzedzić ratowniczymi badaniami archeologicznymi przed dalszą kontynuacją inwestycji.

 

3. Z tytułu poziomu hałasu wskazuje się następujące rodzaje terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska:

 

a)   1 U - tereny na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem,

 

b)   1-2 MN - tereny pod zabudowę mieszkaniową.

 

4. W granicach planu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w tym przepisy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 52, poz. 725).

 

§ 9. 1. Każdy ma prawo wglądu do planu oraz uzyskania z niego stosownych wypisów i wyrysów.

 

2. Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną.

 

3. Wójt Gminy Ostróda przechowuje i udostępnia do wglądu plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne wypisy i wyrysy.

 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 data publikacji: 2005-06-16, ostatnia aktualizacja: 2005-06-16, 1844 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a:
Umieścił/a:
Zmodyfikował/a:
  


[ Powrót do sekcji Zagospodarowanie przestrzenne ]
Panel aktualizacyjny