www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5592159
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 328/1, 331, 430/6 oraz 430/4, położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6733.24.2016.MC                                           Ostróda, 09 stycznia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, w imieniu której w pełnomocnictwa występuje Pan Jerzy Tabaka reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, ul. Królewiecka 40b/2 11-700 Mrągowo
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 328/1, 331, 430/6 oraz 430/4, położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Przestrzennej
Artur Lewartowski
 
Data przekazania do publikacji: 09.01.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Czarnowska


data publikacji: 2017-01-09, ostatnia aktualizacja: 2017-01-19, 151 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Czarnowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny