www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5592174
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„: zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; uzyskano opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko.

Nasz znak: RGP.6220.22.2016                                     Ostróda, 4 stycznia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
 
Zawiadamiam
strony postępowania,
 
że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„:
-zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
-zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
-uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;
-uzyskano opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko.
 
Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami przez które przebiega inwestycja oraz położonymi w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Durąg.
 
Z up. Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Przestrzennej
Artur Lewartowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2017r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz


data publikacji: 2017-01-05, ostatnia aktualizacja: 2017-01-05, 150 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny