www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5592175
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na budowie budynku stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 189/2 w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6220.11.2016                                                                         Ostróda, 7 listopada 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia
o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na budowie budynku stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr  189/2 w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda
 
 
Na wniosek Inwestora Pani Agnieszki Kowalskiej dnia 26 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia zakresu Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr  189/2 w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
 
Przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.
 
Zgodnie z art. 69 i 70 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym dnia 26 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Ostróda wystąpił do powyższych organów z wnioskiem o wydanie opinii na temat zakresu sporządzenia raportu.
 
Na podstawie zebranej dokumentacji oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 6 maja 2016 r. (znak: ZNS.4083.22.1.2016) oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17 maja 2016 r. (znak:WSTE.4240.65.2016.GK), organ dnia 1 czerwca wydał postanowienie o ustaleniu zakresu raportu dla przedmiotowej inwestycji. Dnia 3 listopada 2016 r. został przedłożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 308 w godzinach od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie http://www.bip.gminaostroda.pl/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.11.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz


data publikacji: 2016-11-07, ostatnia aktualizacja: 2016-11-07, 181 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny