www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5588659
odsłon strony

Aktualnie mamy
3 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 46, 124, 125, 183, 186, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6733.18.2016.MG                                               Ostróda, 18 październik  2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm), zawiadamiam, że dnia 18 października 2016 r., na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A z/s w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Mariusz Bors, reprezentujący firmę EL POMIAR-PROJEKTY Mariusz Bors, ul. Dworcowa 43/174, 10-437 Olsztyn
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 46, 124, 125, 183, 186, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty, gmina Ostróda.
 
            W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
            Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.10.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Czarnowska


data publikacji: 2016-10-19, ostatnia aktualizacja: 2016-10-19, 174 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Czarnowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny