www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5588679
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej SN i nN, stacji transformatorowej kontenerowej oraz słupa SN, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 398/1 oraz 398/2, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6733.19.2016.AS                                              Ostróda, 18 października  2016 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm), zawiadamiam, że dnia 18 października 2016 r., na wniosek firmy Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o., ul. Bielska 69, 43-520 Chybie, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jarosław Koper reprezentujący firmę „PRONAD” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 13/117, 10-502 Olsztyn,
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej SN i nN, stacji transformatorowej kontenerowej oraz słupa SN, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 398/1 oraz 398/2, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
            W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
            Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni
od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.10.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Czarnowska


data publikacji: 2016-10-19, ostatnia aktualizacja: 2016-10-19, 180 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Czarnowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny