www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5588675
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia, że dnia 3 października 2016 r. Wójt Gminy Ostróda zmienił decyzję z dnia 16 listopada 2015 r. Nr 15/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa nawierzchni drogi Reszki - Kolonia, gmina Ostróda.

Ostróda, 3 października 2016 r.
Nasz znak: RGP.6220.30.2015
 
Obwieszczenie
 
 
Działając na podstawie:
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania oraz - art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 3 października 2016 r. Wójt Gminy Ostróda zmienił decyzję z dnia 16 listopada 2015 r. Nr 15/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia, gmina Ostróda.
 
Z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Reszki.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.10.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz


data publikacji: 2016-10-03, ostatnia aktualizacja: 2016-10-03, 211 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny