www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5592193
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm o długości około 657 m i 2 przyłączy gazu średniego ciśnienia dn 32mm o długości około 2 x 5 m, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 35/7, 35/10, 36, 202/3, 200, 290/2, 35/4, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6733.16.2016.AS                                            Ostróda, 13 września 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 13 września 2016 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie, ul. Lubelska 42A,10-409 Olsztyn, w imieniu której z upoważnienia występuje Pan Stanisław Ciborowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa „INSTALSANIT” s.c., ul. J. Dubiskiego 21,10-718 Olsztyn
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm o długości około 657 m i 2 przyłączy gazu średniego ciśnienia dn 32mm o długości około 2 x 5 m, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 35/7, 35/10, 36, 202/3, 200, 290/2, 35/4, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
            W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
            Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 15.09.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Grzyb


data publikacji: 2016-09-15, ostatnia aktualizacja: 2016-09-15, 210 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Grzyb
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny