www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587811
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Obwieszczenie dot. zawiadomienia, że w toku postępowania zmierzającego do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”, Wójt Gminy Ostróda pismem z dnia 27 lipca 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ostróda, 27 lipca 2016 r.
Nasz znak: RGP.6220.30.2015
 
 
O b w i e s z c z e n i e
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 59 ust. 1, pkt 2, art. 64 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
Zawiadamia,
 
że w toku postępowania zmierzającego do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”, pismem z dnia 27 lipca 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
            Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
            Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.
            W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Reszki.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 27.07.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz


data publikacji: 2016-07-27, ostatnia aktualizacja: 2016-07-27, 212 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a:
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny