www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587829
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda

Ostróda, dnia 26.07.2016
Znak: RGP.6722.3.2016
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXI/146/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ostróda.
Wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ignaczewska@gminaostroda.pl,
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 314,
w terminie do dnia 17.08.2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
W/w plan miejscowy dotyczy inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Iława - GPZ Ostróda – słup 99 linii Ostróda – Gietrzwałd. Zakres przystąpienia do sporządzania planu ogranicza się wyłącznie do ww. inwestycji. Wnioski powinny dotyczyć jedynie zakresu przedstawionego w uchwale o przystąpieniu do sporządzania w/w planu.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.07.2016r.
Osoba przekazująca: Artur Lewartowski


data publikacji: 2016-07-26, ostatnia aktualizacja: 2016-07-26, 207 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Artur Lewartowski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny