www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587800
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pobyt stały i czasowy)

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pobyt stały i czasowy)
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (podanie) o zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy.
 
 
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie tj. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 722 ze zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827)
 
Wymagane opłaty:
Opłatę skarbową za decyzję administracyjną należy wpłacić gotówką w wysokości 10 zł.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
 
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 2 miesięcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania wydaje się decyzję administracyjną.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje pisemne odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Uwagi:
W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.


data publikacji: 2015-04-01, ostatnia aktualizacja: 2017-03-09, 465 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny