www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787610
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych - załącznik nr 1,
2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - załącznik nr 2,
3. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu),
4. Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku nie wykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji,
5. Dowód dokonania opłaty.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 117
Telefon: (89) 6760717
 
Podstawa prawna:                                                                                                                             
- ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
Wymagane opłaty:
1.Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł.
Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 
2. Opłatę należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy:
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Dane osobowe udostępniane są w formie pisemnej.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Uwagi:
Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.).
Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej
Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.
 
Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
● Dane jednostkowe ze Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej.


data publikacji: 2015-03-30, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 585 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Katarzyna Grzeluk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny