www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787598
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru PESEL

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców
 
Wymagane dokumenty:
 
- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu),
 
- Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,
 
- Dowód dokonania opłaty.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców gminy Ostróda lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców wynosi 31,- zł Opłatę tę wnosi się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców gminy Ostróda lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.
Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym ) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców gminy Ostróda lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.
Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 722 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827)
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1388).
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 836)
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)
6.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 jednolity tekst).
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


data publikacji: 2015-03-19, ostatnia aktualizacja: 2017-03-09, 766 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny