www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787552
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i oświadczeń o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego

Wymagane dokumenty:

- wypełnione oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (wzór formularza) lub oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (wzór formularza)

- akt notarialny i/lub umowa dzierżawy gruntów

- dowody sprzedaży produktów rolnych i/lub dowody zakupu sprzętu rolniczego i/lub dowody poniesionych kosztów na zakup usług sprzętem rolniczym i/lub dowody poniesionych kosztów bezpośrednich związanych z produkcją rolną np. za materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin (umowy, faktury, rachunki imienne)

- decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dopłat bezpośrednich

- dokument potwierdzający obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego od odpowiedzialności cywilnej

- decyzja o ubezpieczeniu w KRUS lub potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia w KRUS

- lub inny dokument potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 302

Telefon 89 676 07 66

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 267), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282).

 

Wymagane opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Przy wydawaniu poświadczeń zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego związane z wydawaniem zaświadczeń. Poświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Poświadczenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w ewidencji podatkowej oraz dokumentów przedłożonych przez oświadczającego. Organ, przed wydaniem poświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania poświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie.

 

Uwagi:

Odbiór poświadczenia następuje osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty (o formie odbioru decyduje wnioskodawca)data publikacji: 2013-01-16, ostatnia aktualizacja: 2016-12-02, 821 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny