www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787555
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

Zgłoszenie działalności gospodarczej.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wydanie potwierdzenia złożenia wniosku CEIDG-1.
        
 
I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek CEIDG-1 - link do strony
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115
Telefon: (0-89) 6760715.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016 r. poz.1829)

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)
 
II. Wymagane opłaty:
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
 
III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wprowadzenie danych do CEIDG-1 w ciągu jednego dnia roboczego
 
IV. Tryb odwoławczy:
Brak
 
V. Uwagi:
1. Wnioski o wpis do ewidencji można składać:
- on- line przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym, ( w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).
2. Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlegają osoby fizyczne, w tym również zamierzające wykonywać działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń.
3. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl.
4. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
a) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
b) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
c) numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
d) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
e) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD,
f) wskazanie daty rozpoczęcia działalności,
g)numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.
5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.


data publikacji: 2004-04-28, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 3054 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny