www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608897
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Uchwała Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

Uchwała Nr XXXIX/216/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 15 września 2009r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda, zwany dalej „planem”.

 

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

 

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr IX/62/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo.

 

2. Rysunek planu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

3. Załącznik Nr 1 do uchwały, sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

 

a)   granic planu,

 

b)   linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

 

c)   nieprzekraczalnych linii zabudowy,

 

d)   oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MN ‑ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, KDW ‑ dróg wewnętrznych.

 

4. „Linie podziału terenu na działki budowlane” stanowią treści informacyjne planu.

 

5. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

 

1.

 

Oznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu na cele:

1MN, 2MN, 3MN

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej

1KDW

drogi wewnętrznej

 

2. W granicach planu nie ustala się terenów lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się poprzez zasady kształtowania zabudowy, w tym ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz zasady podziału terenu na działki budowlane.

 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

 

1. W granicach planu nie zezwala się na lokalizację inwestycji wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu przepisów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.               

 

2. W granicach planu wskazuje się w odniesieniu do poziomu hałasu następujący rodzaj terenu, o którym mowa w przepisach prawa ochrony środowiska - zabudowa mieszkaniowa.

 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

1. W granicach planu nie występują strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

 

2. W granicach planu nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków w związku z tym nie mają zastosowania właściwe przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

3. W zakresie projektowania architektonicznego powinno się nawiązywać do form tradycyjnej zabudowy regionalnej. W elewacjach należy stosować materiały naturalne: cegłę, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych.

 

§ 7. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

 

1.

 

Oznaczenie terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

1MN, 2MN, 3MN

1. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego.

 

2. Budynki mieszkalne jednorodzinne należy kształtować jako wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.

 

3. Budynki gospodarcze lub garażowe należy kształtować do wysokości jednej kondygnacji nadziemnej.

 

4. W granicach oznaczonych terenów na każdej z działek budowlanych:

 

a) udział łącznej powierzchni zabudowy budynkiem w powierzchni działki nie powinien przekroczyć wielkości 30%,

 

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki powinien wynosić 50%.

 

5. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35º-45º.

 

 

2. Nieustalone w planie warunki zabudowy regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane.

 

1. W granicach planu podział terenu na działki budowlane powinien spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem planu, z zachowaniem następujących zasad:

 

a)   minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla terenu oznaczonego symbolem 1MN, 2MN, 3MN – 15 m;

 

b)   minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla terenu oznaczonego symbolem 1MN, 2MN, 3MN – 1000 m²;

 

2. Linie podziału terenu na działki budowlane pokazano na załączniku Nr 1 do uchwały.

 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

1. Drogi i ciągi komunikacyjne.

 

Oznaczenie terenu

Funkcja komunikacyjna

Klasa techniczna

Min. szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających

1KDW

droga wewnętrzna

D 1x2

10m

 

2. Dla terenów w granicach planu zewnętrzny układ komunikacyjny stanowi droga gminna nr 153054 N.

 

3. Budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających pasów drogowych oraz dopuszcza się ich realizację w działkach budowlanych.

 

4. W przypadku kolizji istniejącej sieci gazowej z lokalizowanymi obiektami budowlanymi, w/w sieci należy przebudować na warunkach podanych przez właściwego operatora sieci. W przypadku budowy sieci gazowych należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od sieci gazowej zgodnie z właściwymi przepisami odrębnymi. Zezwala się na lokalizację urządzeń gazowniczych w pasie drogi 1KDW.

 

5. W granicach planu:

 

a)   każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej;

 

b)   zakazuje się stosowania: indywidualnych ujęć wody, zbiorników na gromadzenie ścieków i indywidualnych oczyszczalni ścieków;

 

c)   warunki techniczne przebudowy ewentualnych kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV zostaną wydane po wystąpieniu do właściwego Rejonu Energetycznego z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. W robotach budowlanych elektroenergetycznych (dot. wykonania nowych inwestycji) należy skablować sieci i przyłączenia elektroenergetyczne. Przyłączenie odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na obszarze w granicach planu będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączenia odbiorców obowiązujących we właściwym terenowo dysponencie sieci. Rezerwuje się pas terenu w chodnikach ulic dla projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz z lokalizacją złączy kablowo-pomiarowych oraz stacji transformatorowych;

 

d)   zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła lub przez przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa w punkcie 4;

 

e)   wody opadowe należy odprowadzić na teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego);

 

f)    w granicach planu linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy.

 

6. Zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych należy zapewnić przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci wodociągowej.

 

7. Odprowadzenie ścieków z terenów w granicach planu następuje przez przyłączenie działek budowlanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i przesył ścieków do oczyszczalni.

 

8. Zasady przyłączeń, o których mowa w punktach: 4 i 5a) powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie właściwych przepisów odrębnych.

 

9. Na terenach działek budowlanych należy wyznaczyć miejsce na selektywne gromadzenie odpadów.

 

10. W granicach planu nie ustala się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

 

§ 10. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 

1.

 

Oznaczenie terenu

Stawka w %

1MN, 2MN, 3MN

15

1KDW

15

 

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/216/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 15 września 2009r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Ostróda postanawia, co następuje:

 

1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, uchwalonego uchwałą Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1998 r.

 

2. Do projektu planu wniesiono uwagę w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzygniętą jak niżej:

 

Wnoszący uwagę

imię i nazwisko

(nazwa)

Przedmiot wniesionej uwagi

Stanowisko Wójta Gminy Ostróda w sprawie wniesionej uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Ostróda w sprawie wniesionej uwagi

*)

1. Obniżenie stawki procentowej opłaty planistycznej do wysokości 15%.

Uwzględniono w całości

Uwzględniono w całości

*) Dane osobowe wnoszących uwagę podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238).

 

3. W związku z treścią § 9 pkt 10 uchwały, w granicach planu nie ustala się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.data publikacji: 2009-09-17, ostatnia aktualizacja: 2009-09-17, 1362 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Artur Lewartowski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Zagospodarowanie przestrzenne ]
Panel aktualizacyjny