www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787570
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Wymagane dokumenty:

1. Oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres.

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności.

3. Określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem.

4. Informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy.

5. Informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.

6. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków.

7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem.

8. Numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej.

9. Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Inwestycyjny, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych 

Adres: Urząd Gminy w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 313

Tel.(089) 6760733.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity - Dz. U. z 2006r Nr.123 poz. 858 ). Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, część III poz. 44).

 

Wymagane opłaty:

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pobiera się opłatę skarbową w wysokości 616 zł., którą należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



data publikacji: 2007-06-13, ostatnia aktualizacja: 2017-02-09, 1460 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]




Panel aktualizacyjny