www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787606
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych

Zobowiązane podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych
 
Wymagane dokumenty:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, są obowiązane:

- składać, w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy za przedmioty opodatkowania położone na terenie Gminy Ostróda, sporządzone na obowiązującym formularzu (Druk DN-1) a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia w trakcie roku podatkowego mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku (w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy Ostróda.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
Telefon 89 676 07 13
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

 data publikacji: 2007-01-23, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 3946 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny