www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787551
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Zaświadczenie o powierzchni gruntów oraz dochodzie z gospodarstwa

Zaświadczenie o powierzchni gruntów oraz dochodzie z gospodarstwa
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) lub adres siedziby, PESEL (osoby fizyczne) lub NIP (przedsiębiorcy), zakres żądania, cel wydania zaświadczenia, podpis wnioskodawcy i datę sporządzenia (druk do pobrania).
 
2. Roczny dochód z gospodarstwa rolnego ustala się jako iloczyn ilości hektarów przeliczeniowych oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego.
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2015 r.  1.975 zł.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 302
Telefon 89 676 07 66
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 
Wymagane opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy uiścić:
  • gotówką w kasie Urzędu Gminy,
  • na rachunek bankowy Urzędu Gminy Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej. Zaświadczenie wydaje się na podstawie danych wynikających z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji podatkowej.
 
Uwagi:
Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać w siedzibie Urzędu albo przesłać pocztą.
 
Odbiór zaświadczenia następuje:
 
- osobiście przez wnioskodawcę,
 
- za pośrednictwem poczty.
 
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.


data publikacji: 2007-01-23, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1576 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny