www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587794
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób fizycznych

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób fizycznych
 
Wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości.
 
Wymagane dokumenty:
1. Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na formularzu obowiązującym w Gminie Ostróda  (Druk IN-1) w terminie 14 dni od dnia:
 
- wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego;
 
- zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w roku podatkowym (w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części).
 
2. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
Telefon 89 676 07 13
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)
 

Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości następuje w terminie określonym w art. 139 Ordynacji podatkowej, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy i stanowiskiem organu I instancji jest przesyłane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania chyba, że zasługuje na uwzględnienie w całości.
 
Sposób zapłaty podatku:
Podatek od nieruchomości można wpłacać:
 
- w kasie Urzędu Gminy Ostróda, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00;
 
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda w Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110,
 
- u inkasentów.
 
Podatek płatny jest w ratach wynikających z decyzji organu podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku podatkowego.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Uwagi:
1. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości oraz jednocześnie w zakresie podatku rolnego lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie Gminy Ostróda, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania podatkowego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
 
2. Łączne zobowiązanie podatkowe należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy).
 
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
 
4. Obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


data publikacji: 2007-01-18, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1977 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny