www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787561
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku leśnym osób fizycznych

Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku leśnym osób fizycznych

 

Wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym

 

Wymagane dokumenty:

1. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o lasach, sporządzoną na formularzu obowiązującym na terenie Gminy Ostróda (Druk IL-1) w terminie 14 dni od dnia:

 

- zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym;

 

- zaistnienia zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasu w trakcie roku podatkowego, w tym zajęcia lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub przywrócenia działalności leśnej.

 

2. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

3. Obowiązek złożenia informacji o lasach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113

Telefon 89 676 07 13

 

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.),
 

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości następuje w terminie określonym w art. 139 Ordynacji podatkowej, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy i stanowiskiem organu I instancji jest przesyłane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania chyba, że zasługuje na uwzględnienie w całości.

 

Sposób zapłaty podatku:

Podatek leśny można wpłacać:

 

- w kasie Urzędu Gminy Ostróda, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00,

 

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda w Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110,

 

- u inkasentów, na których wyznaczono sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Podatek płatny jest w ratach wynikających z decyzji organu podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku podatkowego.

 

Uwagi:

1. Osobą fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku rolnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie Gminy Ostróda, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

 

2. Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy).

 

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

 

4. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.data publikacji: 2007-01-18, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1498 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny