www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608924
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) lub adres siedziby, PESEL (osoby fizyczne) lub NIP (przedsiębiorcy), zakres żądania, cel wydania zaświadczenia, podpis wnioskodawcy i datę sporządzenia

 

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać sporządzony na formularzu druk do pobrania).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 302

Telefon 89 676 07 66

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1827)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.).

 

Wymagane opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 21 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej. Zaświadczenie wydaje się na podstawie danych wynikających z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji podatników.

 

Uwagi:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać w siedzibie Urzędu (pok. 302) albo przesłać pocztą.

 

2. Odbiór zaświadczenia następuje:

 

- osobiście przez wnioskodawcę,

 

- za pośrednictwem poczty.

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.data publikacji: 2007-01-18, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 2334 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny