www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587806
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 
Informacje wstępne:
Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:
 
- budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
 
- zakup i zainstalowanie:
a/ deszczowni,
b/ urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c/ urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód),
jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie ulgi, zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), zakres żądania ( z oznaczeniem rodzaju przeprowadzonej inwestycji, daty jej zakończenia) podpis wnioskodawcy i datę sporządzenia.
 
2. Do wniosku należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków, jak również oświadczenie, że wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
 
3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (WZÓR OŚWIADCZENIA);
- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Informacje te należy przedłożyć na formularzu (FORMULARZ ROLNICTWO DE MINIMIS) określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
Telefon 89 676 07 13
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)
 
Wymagane opłaty:
Brak opłat.
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wydanie decyzji, w terminie określonym w art. 139 Ordynacji podatkowej, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Decyzja jest wydawana po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy i stanowiskiem organu I instancji jest przesyłane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że zasługuje na uwzględnienie w całości.
 
Uwagi:
1. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
 
2. Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jej przyznanie. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
 
3. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
 
4. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ustawie.
 
5. Ulga inwestycyjna stanowi pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i może być przyznana do wysokości określonych w art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 oraz podlega kumulacji z innymi formami pomocy inwestycyjnej z tytułu realizacji tej samej inwestycji.
 


data publikacji: 2007-01-15, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1629 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny