www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787594
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Opłata eksploatacyjna za 2015 r.

Opłata eksploatacyjna za 2015 r.
 
Informacje ogólne:
 
1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną .
 
2. Wysokość opłaty eksploatacyjnej ustala się jako iloczyn jej stawki, zgodnej z obwieszczeniem ministra właściwego do spraw środowiska, oraz ilości kopaliny wydobytej, ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 50% w przypadku
kopaliny towarzyszącej i kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów.
 
3. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio:
- od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,
- od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.
 
4 Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunek bankowy:
- gminy, na terenie której jest prowadzona działalność –  w wysokości 60 % opłaty,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w wysokości 40 % opłaty.
 
5. Przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić organowi koncesyjnemu, gminie, na ternie której prowadzona jest działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kopie dowodów dokonanych wpłat oraz informację zawierającą dane przedsiębiorcy, nazwę złoża, numer koncesji, rodzaj i ilość wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym (wzór informacji).
 
6. Jeżeli wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji.
 
Informacje szczegółowe:

Opłatę eksploatacyjną w wysokości należnej gminie wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda w Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.

Kopie dowodu dokonanej wpłaty, a także informację zawierającą wymagane dane, można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz poziemne składowanie odpadów (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1658)
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 721)


data publikacji: 2006-12-20, ostatnia aktualizacja: 2015-12-30, 2297 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny