www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787547
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

Dofinansowanie kosztów za przygotowanie zawodowe młodocianych

Dofinansowanie kosztów za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
 
     Wymagane dokumenty:
  1. Zawiadomienie o przyjęciu ucznia na przygotowanie zawodowe /kopia umowy/.
  2. Po wyszkoleniu wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dokształcania młodocianego.
 
     Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Oświaty
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok.208
telefon: 0-89 676 07 82.
 
     Podstawa prawna:
  Art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. Nr 59),  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 poz. 232), § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1808), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 z poźn.zm).
 
     Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego pracodawca może zapoznać się z aktami sprawy i brać czynny udział w postepowaniu (Dz. U. 2017 r. poz .1257).   
 
 
     Wymagane opłaty:
  Brak opłat.
 
     Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
  Do 1 miesiąca a w sprawach zawiłych do 2 miesięcy
 
     Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
     Uwagi:
  1. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dokształcania młodocianego składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
  2. Wnioski o dofinansowanie kształcenia młodocianego można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.
  3. Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.
  4. Odbiór decyzji może być:
- osobiście przez wnioskodawcę, 
- za pośrednictwem poczty.
  5. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.
 
     Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
 
- w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 
  6. Organ wydaje decyzję odmowną, jeżeli:
 
- umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
 
  7. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dokształcania młodocianego powinien zawierać:
 
  a) nazwę, adres pracodawcy,
 
  b) imię i nazwisko ucznia,
 
  c) miejsce zamieszkania ucznia, 
 
  d) kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach, 
 
  e) kopie dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 
  f) świadectwa pracy młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku krótszego okresu kształcenia),
 
  g) umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy kształcącego młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).
 
  h) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 
  i)informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1.)
 
 
 
 
 
 


data publikacji: 2006-11-28, ostatnia aktualizacja: 2017-09-19, 2307 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Joanna Burcon
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny